F-SECURE – Szybki, skuteczny i prosty w użyciu.
Start > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Firma Ikaria jest dostawcą serwisu internetowego (Serwis) znajdującego się pod adresem www.f-secure.com.pl . W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkownika Serwisu prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Serwis ma charakter informacyjny. Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie, w szczególności dotycząca usług świadczonych przez firmę Ikaria nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.f-secure.com.pl wyjaśnia, jakie procedury są stosowane przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Portalu.

1. Administratorem danych osobowych jest IKARIA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Omłotowej 12/14 zwana dalej Sklepem.

2. Wszystkie dane osobowe Użytkowników podawane w trakcie rejestracji są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem do nich przez osoby trzecie. Sklep stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.

3. Złożenie zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta stanowi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Sklep (zakupu, wysyłki oraz rozliczeń), akceptację Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności.

4. Sklep oświadcza, iż nie udostępnia, ani nie sprzedaje danych osobowych Klientów serwisu osobom trzecim, bez zgody samych Klientów.

5. Sklep umożliwia Użytkownikom aktualizacje danych.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zachowania danych Klienta w następujących przypadkach:

  a) jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sklepu, do czasu ich uregulowania,

  b) jeżeli Klient naruszył postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, do czasu wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ustalenia zasad odpowiedzialności.

7. Dane osobowe podawane przez Klienta w procesie składania zamówienia są wykorzystywane w celach:

  a) kontaktu z Klientem w ramach usług świadczonych przez Sklep,

  b) prowadzenia rozliczeń,

  c) wysyłki towarów,

  d) przesyłania Klientowi materiałów informacyjnych, handlowych, newslettera.

8. Sklep oświadcza, iż dane Klienta muszą być udostępniane organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile skierują takie żądanie do Sklepu.

9. Klientami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych a także osoby prawne i podmioty posiadające zdolność prawną.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Klientów w trakcie oraz po zakończeniu procesu składania zamówień. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają w ramach swoich kont Klienci Sklepu

11. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralna część Regulaminu Sklepu. Korzystanie z portalu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

12. Sklep ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie Sklepu

13. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od momentu jej opublikowania w Sklepie.


Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu, elementów graficznych, układu stron oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone i chronione przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).


Znaki towarowe

F-Secure oraz trójboczne logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy F-Secure Corporation. Microsoft, Windows, Windows NT, Office i/lub inne wymienione tutaj produkty firmy Microsoft są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft.

FSecure Ankieta